BİST
4.854,16
ALTIN
1.043,73
DOLAR
18,62
STERLİN
22,41
EURO
19,31

GTÜ’de Dünya Çevre Günü etkinliği düzenlendi

Dünya çevre günü etkinlikleri kapsamında Kocaeli Valiliği himayelerinde GTÜ ve Gebze Belediyesi iş birliği ile ‘Dünya Çevre Günü Söyleşi Programı’ düzenlendi. 

01 Ocak 1970 06:15
GTÜ’de Dünya Çevre Günü etkinliği düzenlendi

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Kongre ve Kültür Merkezinde pandemi ko?ullar?na uygun bir ?ekilde gerçekle?tirilen etkinli?e Kocaeli ve Gebze protokolü, GTÜ yönetimi, akademik- idari personel, ö?renciler ve bas?n mensuplar? kat?ld?.
 
SORUN GELECEK NES?LLER?N DE??L, B?Z?M!
 
Sayg? duru?u ve ?stiklal Mar??n?n okunmas?yla ba?layan etkinli?in aç?l?? konu?mas?nda Rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, tarihte sanayi devriminden bugüne uzanan süreçte insano?lunun do?aya kar?? adeta bir tahakküm yar???na girdi?ini belirterek bu durumun do?aya etkisinin en üst seviyeye ç?kard???n? belirtti. Yerinde müdahalelerle e?er h?zl? davranmazsak ileriki nesillerden önce kendi ya?am?m?z içerisinde dahi geri al?namayacak sonuçlarla yüzle?ece?imizi ifade eden Rektör Aslan Marmara Denizi’nde ortaya ç?kan Deniz Salyas? sorununa da de?inerek; ‘Elbette sadece bölgesel de?il, küresel anlamda ya?an?lan sorunlarla kar?? kar??yay?z. Bu problem h?zla ilerliyor ve kli?ele?mi? ‘gelecek nesillere temiz bir çevre b?rakmak’ temennisi ‘kendimize temiz bir çevre b?rakmak’ argüman?na dönmü? bulunmakta.”
 
REKTÖR ASLAN: ‘SORUNLARA AKADEM?K ÇÖZÜMLER ?Ç?N ÇALI?IYORUZ’
 
Ulusal ve uluslararas? düzeyde çevre sorunlar?na duyarl? Çevre Mühendisli?i bölümünün çevresel problemlere akademik çözümler ararken sanayiye de destek vermekte oldu?unu an?msatan Rektör Aslan, “Akademisyenlerimiz ve ö?rencilerimiz, Çevre sorunlar?na her geçen gün yenilerinin eklendi?i dünyam?zda, sa?l?kl?, konforlu, enerjisi etkin, sürdürülebilir bir çevre anlay??? ile sorunlar? tart??mak, bilimsel yakla??mla çözüm önerilerini ortaya koymak amac?yla gece gündüz çal??maktad?rlar. Çevre sorunlar?n?n ne milleti ne de s?n?rlar? bulunmakta. Dünyan?n uzak bir kö?esinde tetiklenen bir sorun tüm dünyay? etkileyebilmektedir. Bu sebeple hepimize büyük sorumluluk dü?üyor. Hepimiz, bireysel olarak karbon ayak izimizi azaltabilece?imiz çözümleri ortaya koymakla yükümlüyüz. Ancak bu bilinç toplumumuzun tümüne sirayet ettikten sonra gerçek bir çevre duyarl?l???ndan söz edebilmemiz mümkündür.” diyerek konu?mas?n? sonland?r?rken etkinlikte eme?i geçenlere te?ekkür etti.
 
 
BA?KAN BÜYÜKGÖZ, “ÖLÇÜMÜZ DO?AYA SAYGI OLMALI”
 
Çevre konusunda özellikle S?f?r At?k projeleriyle ödüller alan Gebze Belediyesi Ba?kan? Zinnur Büyükgöz, çevre gününün senede bir gün oldu?unu ama do?ay? koruma sorumlulu?umuzun 365 gün olmas? gerekti?ini ifade ederek ba?lad??? konu?mas?nda” Bizim temelde ruhen ve medeniyet alg?lar? olarak bir ?eyleri de?i?tirmemiz gerekiyor. Vah?i kapitalizm anlay???yla yap?lan üretimin tüketim hastal???yla döngüye girmesi toplumun sa?l?kl? i?leyi?ine katk? sunmayacakt?r. Mutlaka bir ölçü olmal?d?r. Bu ölçü do?aya sayg?y? da içermelidir. Do?aya sayg? duyarsak, do?a da bize merhametini gösterecektir. Temiz ve organik ürün istiyoruz ancak onu yeti?tirecek topra?a sayg? duymuyoruz. Belediyemiz bu noktada sorumlulu?unu yerine getirmeye devam edecektir. Akademisyenlerimizin ö?rencilerimizin rol-model olmas?yla bu yola birlikte ç?kaca??z.” ?eklinde konu?tu.
 
‘SIFIR ATIK PROJES? C?DD? B?R B?L?NÇ OLU?TURDU’
 
Etkinli?in himayelerinde gerçekle?ti?i Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, aç?l?? konu?mas?nda il genelinde mevcut çevre sorunlar?na kar?? al?nan önlemler ve etkilerini ele ald??? konu?mas?nda, “Bugün dünyay? etkileyen, gelecekte insanl???n en büyük sorunu olarak görülen Çevre için toplanm?? durumday?z. Çevre bilinci bir hayat tarz?. Sanayile?menin getirmi? oldu?u bir sorun da söz konusu. S?f?r at?k Projesi, ciddi bir bilinç olu?turdu. ?limiz genelinde 102 bin 160 ton at?k ka??t, 57 bin ton at?k plastik toplanm??. Yüzde 95 ham madde tasarrufu sa?lanm??. ?limizde 13 adet hava kalitesi ölçüm istasyonu bulunuyor. 110 baca online olarak izlenmektedir. Bu sayede emisyonlar 7/24 izlenmekte. Valilik genelgesiyle at?k bertaraf tesislerine kamera konuldu ve 24 saat takibi yap?l?yor.” diye konu?tu.
 
VAL? YAVUZ: “K?MSEN?N GELECE??M?Z? ÇALMASINA MÜSAADE ETMEMEL?Y?Z”
 
 
At?k su yap?lan tüm vidanjörlerin takip edilmesi amac?yla tüm vidanjörlere çip tak?ld???n? sözlerine ekleyen Vali Yavuz, “2020 y?l?nda 1960 tesis incelenmi? ve uygunsuzluk tespit edilen tesislere 6 milyon TL ceza kesilmi?tir. Son dönemde müsilaj konusu gündemde. Anla??l?yor ki Marmara Denizi’nde evsel at?klar?n ciddi bir oranda b?rak?l?yor. Kocaeli ar?tma konusunda e?i olmayan bir ?ehir. Bütün dere yataklar?n?n debisi anl?k olarak takip ediliyor. Kocaeli’nde hiçbir evsel ve sanayi at??? Körfez’e bula?m?yor. Pazar günü say?n bakan?m?z da bu konuda aç?klama yapacak. Yapmam?z gereken aç?k bir ?ey var, denizi kim kirletiyorsa, bu hangi yönetim olursa olsun hesap sormal?y?z. Kimsenin gelece?imizi çalmas?na müsaade etmemeliyiz. Bu sorun Körfez’den kaynaklanm?yor. Burada yapmam?z gereken, toplumsal bilinci artt?rmakt?r. Güzel ülkemizde daha güzel çevrede bulu?mak dile?i ile” ifadelerini kulland?. 
 
Ö?RENC?LER?N SORULARINI YANITLADILAR
 
Protokol konu?malar?n?n ard?ndan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Gebze Kaymakam? Mustafa Güler, Gebze Belediye Ba?kan? Zinnur Büyükgöz, Rektör Yard?mc?s? Prof. Dr. Bülent Keskinler, Çevre Mühendisli?i Bölüm Ba?kan? Ahmet Karagündüz, Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. M. Salim Öncel, Çevre Mühendisli?i Ö?retim Üyesi Prof. Dr. Nihal Bekta?’?n konu?mac? olduklar? Söyle?i etkinli?inde ö?rencilerin sorular?n? yan?tlad?lar. 
 
M?N?K ÇEVREC?LER ALKI?LANDI
 
Söyle?inin ard?ndan Gebze Teknik Üniversitesi Özel Minik Ç?nar Anaokulu ö?rencilerinin aktivitelerini izleyen kat?l?mc?lar minikleri alk??lad?lar.
 
Ö?RENC?LER B?T?RME TEZLER?N? TANITTI
 
Program?n son bölümünde GTÜ Çevre Mühendisli?i lisans ö?rencilerinin bitirme tezlerinin sergilendi?i Fuaye alan?n? gezen konuklar, ö?rencilerden projeleri hakk?nda bilgi ald?.5 Haziran Dünya çevre günü etkinlikleri kapsam?nda önceki gün Denizli Göleti etraf?nda ko?u etkinli?i düzenlenmi? daha sonra bölge etraf?nda çevre temizli?i etkinli?i düzenlenmi?ti.

Yorumlar
Adınız
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.